Els nostres productes compleixen les normes UNE-EN 973 A i UNE-EN 16401 A.

Pastilles sal "vacuum"

La sal vacuum és un producte d'alta puresa, obtinguda per evaporació al buit a partir de salmorres purificades.
Les pastilles, de forma cilíndrica (alçada: 25mm, diàmetre: 25mm, pes: 18gr), tenen un alt grau de compactació ja que, estan obtingudes a alta pressió.
La sal així obtinguda té un 99,75% de clorur sòdic, unes quantitats molt petites d'ions calci (Ca2+) i magnesi (Mg2+) i una humitat màxima del 0,1%.
La forma de les pastilles augmenta la superfície d'intercanvi amb l'aigua i al disminuir la superfície de contacte entre elles, evita que es compactin, evitant d'aquesta manera que es formin aglomerats de sal.
La total absència d'insolubles evita l'obturació del sistema de succió de la salmorra.

Oferim pastilles de sal "vacuum" en dos formats: sacs de 10kg i sacs de 25kg.

Pastilles de sal

Sal "vacuum" especial piscina

Producte d'alta puresa i uniformitat, obtinguda per evaporació al buit d'una salmorra purificada.
La granulometria és de 0,15mm a 0,80 mm, amb el 75%-90% entre 0,40mm a 0,80mm. La dissolució és molt ràpida.
L'anàlisi química mostra una quantitat inferior a 200ppm d'ions potassi (K+) i magnesi (Mg2+), inferior a 300ppm d'ions calci (Ca2+).
Els metalls pesants, coure (Cu2+) i plom (Pb2+) són inferiors a 2mg/kg, arsènic (As3+) inferior a 1mg/kg, cadmi (Cd2+) inferior a 0,5mg/kg i mercuri (Hg+) inferior a 0,1mg/kg. i una humitat màxima inferior al 0,1%.
El fet que la sal sigui el més pura possible, farà que no s'hi afegeixin més cations a l'aigua que entrin en competència amb els ions Na+ i es puguin dipositar sobre les plaques de l'electrode i per tant aquest tingui una major durada.
La sal fina "vacuum" és el producte més adequat per a processos de cloració salina (piscines amb sal).

Sal especial piscines